نحوه تکثیر و کاشت مجدد پاکی ساندرا
نحوه تکثیر و کاشت مجدد پاکی ساندرا

پاکی ساندرا برای بقا استراتژی خزش بر سطح زمین را انتخاب کرده است. ولی در محیط خانه و باغچه زمانی که شاخ و برگ های گیاه از بیش از حد به اطراف گسترش یابد، باید تقسیم ریشه و کاشت مجدد آن را در نظر داشت. ...

گیاهان آپارتمانی سریع الرشد
گیاهان آپارتمانی سریع الرشد

گیاهان آپارتمانی با سریع الرشد، به سرعت به خانه رنگ و طراوت می بخشند و به زندگی جلوه خاصی می دهند. برخی از گیاهان بهتر از سایرین با کشت و پرورش در فضای داخل آپارتمان یا خانه سازگار می شوند. برخی از گیاهان فضاهایی روشن و با نور غیرمستقیم را ترجیح می ...

گونه‌های مختلف عشقه‌های مناسب برای باغ‌های خانگی
گونه‌های مختلف عشقه‌های مناسب برای باغ‌های خانگی

سه عشقه که معمولاً به عنوان گیاهان آپارتمانی پرورش می یابند عشقه الجزایر، عشقه ایرانی و عشقه انگلیسی است. همه این انواع، گونه هایی سازگار با شرایط نامطلوب هستند. ارتفاع آنها به اندازه‌ی تکیه گاه آنها و نیز به اینکه از سبد یا گلدان، آویز شوند بستگی د...

باغ سبزیکاری یا آشپزخانه ای چیست؟
باغ سبزیکاری یا آشپزخانه ای چیست؟

باغچه سبزیجات به باغچه ای متشکل از بسترهای مرتفع با طراحی متناسب با فضای محیط گفته می شود که به صورت سنتی برای کاشت سبزیجات مورد استفاده در آشپزی روزمره استفاده می شده است.ت ...