امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰         
امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰         
  

تنفس فرایندی است که ازطریق آن انرژی حاصله ازاکسیداسیون پلی ساکاریدها،لیپیدها وپروتئین ها به شکل انرژی دارای باند فسفاته یا همان ATP ذخیره می شود.


حاصل متابولسیم استیل COA،

Co2 است. که این کار از طریق سیکل کربن انجام می شود. از طریق واکنش های اکسیداسیون واحیاء داخلی میتوکندری الکترون ها وپروتونهایی  که ازاسیدهای آلی گرفته شده است انتقال یافته وسرانجام اکسیژن احیاءمی شود. وتبدیل به آب می شود.

در این فرایند مولکول های بزرگ به صورت متابولیکی به اسید COA تبدیل شده و این کارعمدتا به وسیله آنزیم ها ی سیتوپلاسم انجام می شود

مسیر نهایی احیایی اکسیژن به آب را شبکه سیتوکرومی یا زنجیره ی تنفسی گویند.همراه این مسیریا متصل به آن محل تبدیل انرژی الکترون به انرژی پیوندی به فرم  ATp انجام میشود . که درآن فسفات معدنی به ADP سنتزATP   می کند که این  فرایند را فسفوریلاسیون اکسیداتیوگویند.

عمل تنفس درطی سه مرحله پیش می رود که همان گلیکولیزوچرخه TCAیا کربس و زنجیره ی انتقال الکترونی یاETSاست Electron Transfar Systeme  گلیکولیز در سیتپلاسم ودر مرحله دیگر در میتوکندری ونزدیک به هم انجام می شود.

اثر علف کش بر تنفس از سه طریق انجام می شود:

1-- اثرعلف کش برفعالیت های میتوکندری است:

این تأثیر ممکن است از طریق جلوگیری از اتصال واکنش های مسؤل سنتز ATPصورت گیرد که به مواد حاصله مواد ضد اتصال گفته می شود.

2- ممانعت از انتقال الکترون است:

در این شرایط ترکیبت علف کشی با انتقال الکترون ومحل انرژی تداخل عمل ایجاد می کنند.ماده ی بازدارنده در این شرایط به یکی از مواد پروتیئنی حاصل الکترون چسبیده واز دریافت الکترون توسط آن جلوگیری می کند.

3-  منفصل کننده ( An Couplers )

این فعالیت در ارتباط با هر ماده ای است که بتواند نیروی محرک پروتون را منحرف کند و از تولیدATPجلو گیری کند این گونه مواد در میتوکندری از طریق حذف سیستم تنظیم لازم توسط  Pi و ADP منجربه افزایش جذب O2 می شود.وازاین طریق بعنوان منفصل کننده ازسنتز ATPجلوگیری می کند.

علف کش هایی که در فرایندهای نام برده قرار دارند متنوعند که بعضی از آنها شامل: دینوزوب- آیوکسینیل- بروموکسینیل- دیلکوبسنیل-  دالاپون- پروپانیل- پروفام وتیوکارباماتها.

در زمینه تأثیر مواد ضد اتصال وهمچنین فعالیت برخی از علف کشها در گلیکولیز مثل توفوردی،ابهاماتی وجود دارد.

دربین حالات نام برده ظاهرا ممانعت ازفسفوریلاسیون اکسیداتیو توسط علف کشها در مقایسه با خاصیت ضد اتصال بیشتر اهمیت دارد.

تأثیر علف کشها بر متابولیسم اسید های هسته ای و سنتز پروتینها:متابولیسم اسیدهسته ای وسنتزپروتیئن رابطه نزدیکی باهم دارند.نقش این مواد انتقال اطلاعات و همبستگی از DNAبه پروتیئن های فعال آنزیمی یا ساختمانی است.پس این مولکول ها عوامل اصلی شکل گیری ارگانیسمها هستند پس می توان گفت اگر علف کشی بتواند هریک ازواکنش های این فرایند را تغییر دهد می توانداثرعمیقی بررشدگیاه داشته باشد.

دراین رابطه تأثیر توفوردی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان داده که دریک گیاه حساس به توفوردی تشدید وسنتز RNA ،پروتیئنها وتأثیرتوده ای سلولی دربافت بعضی از اندام ها باعث اثر گذاری توفوردی شده است.

با این حال چون اثر ترکیبات علف کشی بر روی سنتز RNAوپروتیئن پیچیده است ممکن است تفسیر نتایج دشوار باشد.

برخی ازعلف کشهای مؤثربراین فرایندها شامل توفوردی،مونورون،آترازین،ترفلان وکلروآمین.

به نظرمی رسد این عوامل در کلروپلاست و میتوکندری ها که هردوحاوی DNAهستنداز حوادث سنتزDNAنسخه برداری RNA،مضاعف شدن DNAو سنتز پروتئنها جلوگیری می کند. با این حال بررسی در این زمینه نیاز است. 

  

نظرات و پرسشهای کاربران

پایگاه اینترنتی نارگیل به عنوان یکی از اولین سایت های تخصصی و جامع ترین دایره المعارف گل و گیاه و باغبانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و از سال ۱۳۹۱ امکان خرید اینترتی محصولات مرتبط با این حوزه مانند انواع گل و گیاه و بذر، خاک و کود های کشاورزی، سموم دفع آفات و ابزار باغبانی را برای علاقه مندان گل و گیاه فراهم نموده است.
© 2022 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است.