آیا همه کرم هایی که کرفس میخورند، آفت هستند؟
آیا همه کرم هایی که کرفس میخورند، آفت هستند؟

لاروهای پروانه که کرفس میخورند ، مشکل جدی برای این گیاه ایجاد نمیکنند. پروانه دم چلچله ای شرقی جمعیت زیادی ندارد و لازم نیست بابت از بین رفتن محصول خود نگران باشید...

درختان به جلوگیری از آسم و الرژی و بیماریهای تنفسی
درختان به جلوگیری از آسم و الرژی و بیماریهای تنفسی
درختان به جلوگیری از آسم و الرژی و بیماریهای تنفسی کمک میکنند

در نهایت محققات دریافتند میزان پوشش گیاهی تاثیر قابل توجهی بر میزان دی اکسید نیتروژن منطقه و سلامت دستگاه تنفسی ساکنان آن منطقه دارد. در این پژوهش نتیجه گیری شد درختان برای کاهش دی اکسید نیتروژن هوا بسیار اهمیت دارند و طراحان شهری و شهرداریها باید ر...

فواید بارش برف زمستانی برای گیاهان
فواید بارش برف زمستانی برای گیاهان

یکی از بدیهی ترین فواید برف برای گیاهان، عایق کردن آنهاست. هنگامی که برف روی درخت مینشیند، آن را در مقابل سرمای زیر صفر هوا محافظ میکند...